Nie ma zgody na „krótkie ścieszki” Prezesa.

10 kwietnia do biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła odpowiedź, w której Departament i Szkolnictwa Wyższego MZ informuje, iż przewidziany jest wyjątkowy tryb dopuszczenia lekarza do PES w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym system szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem, że dotyczy to uzasadnionego przypadku oraz wnioskodawca posiada dorobek zawodowy i naukowy równoważny z realizacją programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny. Dyrektor Departamentu Jolanta Orłowska-Heitzman wskazuje, że zgłoszona przez Prezesa NRL propozycja „automatycznego" uznawania dorobku lekarzom posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz odpowiedniej nowej dziedzinie medycyny, a także zwolnienie z obowiązku zdania z wynikiem pozytywnym PES, nie daje gwarancji, że lekarze, którzy w ten sposób uzyskaliby tytuł specjalisty, będą reprezentować odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności. „Samo posiadanie określonych specjalizacji, niejednokrotnie uzyskanych wiele lat temu, bez jednoczesnego sprawdzenia, jakim dorobkiem zawodowym i naukowym dysponuje dany lekarz, a także bez dokonania weryfikacji ww. wiedzy i umiejętności podczas PES, nie może stanowić podstawy do nadania lekarzowi kolejnego tytułu specjalisty” - zaznaczyła dyrektor Departamentu.