MZ reguluje specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

MZ reguluje specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Zapewnienie możliwości rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ma na celu ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, której projekt trafił właśnie do konsultacji. Ustawa w większości inkorporuje rozwiązania z obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 września 2002 r. ws. uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Rozporządzenie to, wydane na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zostało utrzymane w mocy do dnia 30 czerwca 2016 r. na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W resorcie zdrowia rozważano uregulowanie kształcenia podyplomowego w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, jednak mimo że projekt ten został w 2010 r. rekomendowany rządowi przez Stały Komitet Rady Ministrów, to zgodnie z dyspozycją premiera został on zwrócony do MZ w związku z brakiem możliwości zakończenia prac ustawodawczych nad tym projektem w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu. Prace nad projektem nie były kontynuowane również z uwagi na realizowane przez Ministra Sprawiedliwości zadanie dotyczące deregulacji zawodów. W projekcie wprowadzono szereg rozwiązań mających odbiurokratyzować istniejące procedury przy wykorzystaniu systemów elektronicznych związanych z planowanym uruchomieniem systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych, zwanego dalej, „SMK”, co ma zmniejszyć obciążenia osób specjalizujących się i przyśpieszyć proces specjalizacji. Realizacja przewidzianych w systemie szkolenia specjalizacyjnego procedur za pomocą SMK - zdaniem resortu - pozwoli na zastąpienie dotychczas stosowanego papierowego obiegu dokumentów – elektronicznym. W związku z planowanym uruchomieniem SMK, doprecyzowano przedmiotowe procedury w możliwie najszerszym zakresie, tak aby nie pozostawiały one wątpliwości, co do sposobu ich stosowania oraz były w pełni możliwe do odzwierciedlania w systemie informatycznym. W innym przypadku precyzyjnie skonstruowany system informatyczny uniemożliwi dopełnienie czynności dokonywanych w procesie kształcenia kadr medycznych nieuregulowanych przepisami prawa lub uregulowanych niewystarczająco precyzyjnie, jak na warunki funkcjonowania projektowanego systemu informatycznego. Informatyzacja systemu kształcenia kadr medycznych spowoduje uszczelnienie tego systemu poprzez zwiększenie przejrzystości stosowanych procedur, przepływu informacji oraz obrotu dokumentacji. Ponadto wprowadzenie projektowanych rozwiązań ujednolici procedury w tym zakresie z procedurami dotyczącymi kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, które obecnie są procedowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, co jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania SMK. W projektowanych przepisach zniesiono dotychczasowe ograniczenia czasowe dotyczące składania egzaminu, także wobec osób, którym upłynął termin przystąpienia do egzaminu. Osoby, którym upłynął termin składania PESoz, w tym osoby, którym minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie dotychczasowych przepisów powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z przewidzianymi w projekcie rozwiązaniami, będą mogły przystąpić do egzaminu w celu uzyskania tytułu specjalisty. W świetle obecnie obowiązujących przepisów dokumenty do PESoz należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji i nie później niż w ciągu 36 miesięcy od tej daty zdać przedmiotowy egzamin. W razie niezłożenia PESoz w ww. terminie zainteresowany, w celu uzyskania tytułu specjalisty, powinien ponownie ubiegać się o odbycie specjalizacji i przystąpienie do PESoz. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce, w którym dana osoba zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Dotychczas postępowanie to było prowadzone w jednostkach szkolących przy udziale konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody. Przyjęte rozwiązania ułatwią osobom, które będą chciały rozpocząć specjalizację, przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego, organizowanego wg nowych zasad, dwa razy w roku w określonych terminach - zapowiada MZ. Ustawa dotyczy zwłascza ok. 1000 osób rozpoczynających specjalizację w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, takich jak: epidemiologia, fizjoterapia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, neurologopedia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, toksykologia, mikrobiologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia. Szacuje się, iż koszty dla budżetu państwa wyniosą ok. 150 000 rocznie (zakłada się że ok. 330 osób przystąpi rocznie do egzaminu specjalizacyjnego, przy czym koszt zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie 450 zł). Jednocześnie przewiduje się, że do budżetu państwa wpłynie ok. 150 000 rocznie z tytułu opłat uiszczanych za egzamin specjalizacyjny przez osoby do niego przystępujące (330 osób rocznie, opłata za egzamin 450 zł). Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem z dniem 1 lipca 2016 r