STANOWISKO PREZYDIUM NRL

Stanowiska Prezydium NRL z dnia 10 stycznia 2014 r.

Prezydium NRL podjęło w dniu 10 stycznia br. trzy stanowiska:

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

- w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

 

STANOWISKO Nr 1/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 20 grudnia 2013 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1)w § 10 ust. 3 pkt 5 należy przytoczyć właściwą nazwę instytutuInstytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

2)w § 12 ust. 3 wyraz „psychologicznego” należy zastąpić wyrazem „lekarskiego”;

3)należy skreślić ust. 2 w załączniku nr 4 i  ust. 4 w załączniku nr 5 – przepisy te powtarzają regulację zawartą w załączniku nr 4a ust. 2 oraz załączniku nr 4b ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, której wadliwość samorząd lekarski wielokrotnie podkreślał. Zgodnie z ww.  przepisami lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny podkreśla, że nałożenie na lekarzy przepisem rozporządzenia obowiązku stojącego w sprzeczności
z art. 40 ustawyz dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także nakazami etyki lekarskiej jest niedopuszczalne punktu widzenia podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 

STANOWISKO Nr 2/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r., stwierdza, że istnieje niespójność pomiędzy projektowanym przepisem § 5 ust. 1, zgodnie z którym badany otrzymuje oryginał orzeczenia psychologicznego, a kopię dołącza się do dokumentacji a § 7 ust. 1 pkt 5, który stanowi, że w dokumentacji wewnętrznej ma być oryginał wydanego orzeczenia.

 

STANOWISKO Nr 3/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, przekazanymi przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Sławomira Neumanna z dnia 18 grudnia 2013 r., znak: MZ-ZP-P-0212-27985-10/MM/13 przypomina, że rozwiązania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób budziły i nadal budzą poważne systemowe zastrzeżenia środowiska lekarskiego.

Samorząd lekarski przypomina, że możliwości terapeutyczne wobec osób z zaburzeniami osobowości są bardzo ograniczone i opierają się głównie na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których warunkiem powodzenia jest motywacja danej osoby do udziału w takich zajęciach. Farmakoterapia jest wobec zaburzeń osobowości nieskuteczna.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że izolacja osób, które popełniły ciężkie przestępstwa i stwarzają realne ryzyko popełnienia podobnych czynów także w przyszłości jest zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, a nie zadaniem z zakresu ochrony zdrowia. Przerzucanie tego zadania na sferę ochrony zdrowia wydaje się w tej sytuacji rozwiązaniem chybionym.

Stanowiska Prezydium NRL z dnia 10 stycznia 2014 r.

Prezydium NRL podjęło w dniu 10 stycznia br. trzy stanowiska:

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

- w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

 

STANOWISKO Nr 1/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 20 grudnia 2013 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1)w § 10 ust. 3 pkt 5 należy przytoczyć właściwą nazwę instytutuInstytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

2)w § 12 ust. 3 wyraz „psychologicznego” należy zastąpić wyrazem „lekarskiego”;

3)należy skreślić ust. 2 w załączniku nr 4 i  ust. 4 w załączniku nr 5 – przepisy te powtarzają regulację zawartą w załączniku nr 4a ust. 2 oraz załączniku nr 4b ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, której wadliwość samorząd lekarski wielokrotnie podkreślał. Zgodnie z ww.  przepisami lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny podkreśla, że nałożenie na lekarzy przepisem rozporządzenia obowiązku stojącego w sprzeczności
z art. 40 ustawyz dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także nakazami etyki lekarskiej jest niedopuszczalne punktu widzenia podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 

STANOWISKO Nr 2/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r., stwierdza, że istnieje niespójność pomiędzy projektowanym przepisem § 5 ust. 1, zgodnie z którym badany otrzymuje oryginał orzeczenia psychologicznego, a kopię dołącza się do dokumentacji a § 7 ust. 1 pkt 5, który stanowi, że w dokumentacji wewnętrznej ma być oryginał wydanego orzeczenia.

 

STANOWISKO Nr 3/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, przekazanymi przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Sławomira Neumanna z dnia 18 grudnia 2013 r., znak: MZ-ZP-P-0212-27985-10/MM/13 przypomina, że rozwiązania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób budziły i nadal budzą poważne systemowe zastrzeżenia środowiska lekarskiego.

Samorząd lekarski przypomina, że możliwości terapeutyczne wobec osób z zaburzeniami osobowości są bardzo ograniczone i opierają się głównie na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których warunkiem powodzenia jest motywacja danej osoby do udziału w takich zajęciach. Farmakoterapia jest wobec zaburzeń osobowości nieskuteczna.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że izolacja osób, które popełniły ciężkie przestępstwa i stwarzają realne ryzyko popełnienia podobnych czynów także w przyszłości jest zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, a nie zadaniem z zakresu ochrony zdrowia. Przerzucanie tego zadania na sferę ochrony zdrowia wydaje się w tej sytuacji rozwiązaniem chybionym.

<

Stanowiska Prezydium NRL z dnia 10 stycznia 2014 r.

Prezydium NRL podjęło w dniu 10 stycznia br. trzy stanowiska:

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

- w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

 

STANOWISKO Nr 1/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 20 grudnia 2013 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1)w § 10 ust. 3 pkt 5 należy przytoczyć właściwą nazwę instytutuInstytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

2)w § 12 ust. 3 wyraz „psychologicznego” należy zastąpić wyrazem „lekarskiego”;

3)należy skreślić ust. 2 w załączniku nr 4 i  ust. 4 w załączniku nr 5 – przepisy te powtarzają regulację zawartą w załączniku nr 4a ust. 2 oraz załączniku nr 4b ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, której wadliwość samorząd lekarski wielokrotnie podkreślał. Zgodnie z ww.  przepisami lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny podkreśla, że nałożenie na lekarzy przepisem rozporządzenia obowiązku stojącego w sprzeczności
z art. 40 ustawyz dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także nakazami etyki lekarskiej jest niedopuszczalne punktu widzenia podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

 

STANOWISKO Nr 2/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r., stwierdza, że istnieje niespójność pomiędzy projektowanym przepisem § 5 ust. 1, zgodnie z którym badany otrzymuje oryginał orzeczenia psychologicznego, a kopię dołącza się do dokumentacji a § 7 ust. 1 pkt 5, który stanowi, że w dokumentacji wewnętrznej ma być oryginał wydanego orzeczenia.

 

STANOWISKO Nr 3/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, przekazanymi przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Sławomira Neumanna z dnia 18 grudnia 2013 r., znak: MZ-ZP-P-0212-27985-10/MM/13 przypomina, że rozwiązania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób budziły i nadal budzą poważne systemowe zastrzeżenia środowiska lekarskiego.

Samorząd lekarski przypomina, że możliwości terapeutyczne wobec osób z zaburzeniami osobowości są bardzo ograniczone i opierają się głównie na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których warunkiem powodzenia jest motywacja danej osoby do udziału w takich zajęciach. Farmakoterapia jest wobec zaburzeń osobowości nieskuteczna.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że izolacja osób, które popełniły ciężkie przestępstwa i stwarzają realne ryzyko popełnienia podobnych czynów także w przyszłości jest zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, a nie zadaniem z zakresu ochrony zdrowia. Przerzucanie tego zadania na sferę ochrony zdrowia wydaje się w tej sytuacji rozwiązaniem chybionym.