RULES / POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu mediforte.pl

(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU)


Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności") określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu mediforte.pl („Dane osobowe”) i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.


Akceptacja Regulaminu powoduje jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.


 1. Administrator danych

Administratorem Danych osobowych jest Heres sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, 41-400 ul.Łokietka 6


 1. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administrator Danych osobowych przetwarza dane Użytkowników, które są niezbędne do założenia, zmiany lub usunięcia Konta w Serwisie, do umożliwienia Użytkownikom odbywania kursów w ramach Serwisu, do umożliwienia przekazywania Użytkownikom nagród, do umożliwienia rozliczenia przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika zaliczek na podatek. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w Regulaminie.

  2. Użytkownik udostępnia dane osobowe dobrowolnie, w trakcie zakładania lub zmiany Konta. Niepodanie Danych osobowych w trakcie zakładania Konta uniemożliwia założenie Konta w Serwisie i korzystanie z Serwisu.

  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas zakładania Konta, a także na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Administratora Serwisu.

  4. Administrator Danych osobowych zapewnia ochronę Danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa i stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  5. Zbiór Danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


 1. Cele przetwarzania Danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia, zmiany lub usunięcia Konta w Serwisie, umożliwienia Użytkownikom odbywania kursów w ramach Serwisu, umożliwienia Administratorowi Serwisu przekazywania Użytkownikom nagród, umożliwienia rozliczenia przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika zaliczek na podatek oraz weryfikacji prawdziwości Danych osobowych.

  2. Na podstawie osobnej zgody Użytkownika, Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w celach marketingowych.


 1. Prawa Użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go Danych osobowych oraz do dokonywania w nich zmian, w tym do uzupełniania, uaktualniania i sprostowywania treści Danych osobowych. Administrator Danych osobowych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych osobowych ze zbioru danych w przypadku likwidacji Konta a także w innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.

  2. Administrator Danych osobowych może odmówić usunięcia Danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych osobowych jest niezbędne dla wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator Danych osobowych może odmówić usunięcia Danych osobowych, jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  3. W celu zrealizowania uprawnień określonych w pkt. 4.1., Użytkownik powinien skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mail Administratora Danych osobowych: biuro@heres.pl .


 1. Pliki cookies

  1. Administrator Danych osobowych wykorzystuje pliki cookies.

  2. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposobu zarządzania nimi przez Użytkowników zostały określone w Polityce plików cookies, do której bezpośredni link zamieszczony jest na stronie głównej Serwisu.

  3. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Polityką plików cookies bezpośrednio po pierwszym wejściu na stronę Serwisu.


 1. Postanowienia końcowe

  1. Administrator Danych osobowych uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator Danych osobowych jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.

  2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw.

  3. Informujemy Użytkowników, że strony internetowe, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie internetowej Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce Prywatności. Po odesłaniu na inną stronę internetową, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator Danych osobowych nie odpowiada za zasady prywatności na innych stronach internetowych niż Serwis, na które będzie wchodził Użytkownik.