RULES / REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU mediforte.plDEFINICJE:


Poniższe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


Administrator Serwisu Heres sp. z o.o.,z siedzibą w Mysłowicach, ul. Łokietka 6, e-mail: biuro@heres.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392333, NIP: 6351826786, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.


Kurs - szkolenie z zakresu kwalifikacji i wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu lekarza lub farmaceuty, realizowane w formie e-learningowej za pośrednictwem Serwisu. Może mieć formę seminarium, konferencji video, prezentacji multimedialnej, webinaru i inną stosowaną w tym obszarze kształcenia.


Konto – część Serwisu przypisana do danego Użytkownika, zawierająca zbiór danych umieszczonych w ramach Serwisu, w ramach którego przechowywana jest m.in. informacja o Użytkowniku i o odbytych przez niego Kursach


Regulamin – niniejszy regulamin


Serwis – platforma informatyczno-informacyjna i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.mediforte.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora Serwisu, za pomocą której Użytkownicy mogą odbywać Kursy


Użytkownik odbiorca (Odbiorca) – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w ramach Serwisu i posiadająca w nim własne Konto użytkownika


Użytkownik wydawca (Wydawca) – osoba fizyczna, firma lub instytucja publikująca materiały, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w ramach Serwisu i posiadająca w nim własne Konto wydawcy


 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis ma na celu umożliwienie Odbiorcy podnoszenie kwalifikacji i wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu lekarza lub farmaceuty, a Wydawcy udostępnianie specjalistycznych treści merytorycznych i promocyjnych.

  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

  3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.

  4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować przeglądarką Chrome 35+, Firefox 29+, IE 9+ lub wyższą, odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniem mającym dostęp do sieci, w tym oprogramowaniem zabezpieczającym ten sprzęt i oprogramowaniem zabezpieczającym przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.


 2. Użytkownicy

  1. Z Serwisu, jako Odbiorca, może korzystać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty, potwierdzone podczas zakładania Konta poprzez podanie danych Użytkownika, w tym numeru prawa wykonywania zawodu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przez posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty rozumie się sytuację, w której prawo wykonywania zawodu nie zostało w żaden sposób zawieszone ani ograniczone. Każda osoba spełniająca wymagania określone w Regulaminie może założyć Konto. Jako Wydawca z Serwisu może korzystać osoba fizyczna, lub prawna działająca legalnie na rynku polskim lub(i) niemieckim.

  2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest założenie Konta.

  3. Założenie Konta przebiega w następujący sposób:

   1. Przypominam, że w formularzu powinno być wymagane podanie numeru pwz. należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.mediforte.pl, wybrać login oraz hasło,

   2. należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia w całości,

   3. należy potwierdzić rejestrację zgodnie z instrukcją przesłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

  4. Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie odpowiada za prawdziwość i rzetelność danych przekazanych podczas rejestracji Konta. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych podczas rejestracji Konta, Administrator Serwisu uprawniony jest do uzależnienia założenia Konta od uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych w sposób wskazany przez Administratora Serwisu.

  5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, danych podanych przez Użytkownika podczas zakładania Konta z danymi zawartymi w odpowiednich rejestrach, a także poprzez kontakt z instytucjami uprawnionymi do przyznawania powyższych uprawnień. Powyższe uprawnienie dotyczy również wszelkich przypadków pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu Użytkownika odbiorcy, po założeniu przez niego Konta.

  6. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swój login i hasło.

  7. W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować te dane, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu.

  8. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

  9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych użytkowników ani udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

  10. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed osobami trzecimi informacji umożliwiających dostęp do Konta.

  11. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

  12. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne dla użytkowników odbiorców.

 3. Kursy

  1. W ramach Serwisu Odbiorcy mogą skorzystać z udostępnionych przez Wydawców w Serwisie Kursów, pozwalających na poszerzenie kompetencji oraz wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu lekarza lub farmaceuty.

  2. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz etyczną za publikowane treści. Zapis ten dotyczy w szczególności zgodności publikacji z obowiązującym w Polsce i (lub) Niemczech prawem farmaceutycznym.

  3. Korzystanie z Serwisu przez Wydawcę jest odpłatne wg. cennika dostępnego z poziomu Konta Wydawcy.

  4. Po zapoznaniu się z materiałem edukacyjnym dostępnym w ramach każdego Kursu, Odbiorca będzie mógł rozwiązać test sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie danego Kursu. Wydawca oraz Administrator Serwisu mają prawo do decydowania o formie każdego konkretnego testu wiedzy, w tym w szczególności w zakresie umieszczania w danym teście pytań typu otwartego lub zamkniętego, a także umieszczania pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

  5. Wydawca określa, które odpowiedzi w danym teście wiedzy są poprawne.

  6. W przypadku testu zawierającego wyłącznie pytania typu zamkniętego, niezwłocznie po rozwiązaniu danego testu Odbiorca uzyska informację na temat liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. W przypadku testu zawierającego pytania typu otwartego, poprawność odpowiedzi na te pytania oceni Wydawca. Niezwłocznie po dokonaniu oceny przez komisję, Odbiorca otrzyma informację o uzyskanej przez niego liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi w danym teście.

  7. W przypadku udzielenia przez Odbiorcę 100 % poprawnych odpowiedzi w ramach danego testu, Odbiorca otrzyma odpowiednią liczbę punktów. Liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach danego testu jest każdorazowo podawana przy informacji dotyczącej kursu, w ramach którego test jest przeprowadzany. W zamian za rozwiązanie testu dotyczącego danego Kursu, Odbiorca może uzyskać punkty tylko raz.

  8. Uzyskiwane przez Odbiorcę punkty uzyskiwane w ramach poszczególnych testów podlegają zsumowaniu. Odbiorca może w każdym czasie sprawdzić na Koncie liczbę uzyskanych punktów.

  9. Zgromadzone punkty Odbiorca może wymieniać na określone nagrody wskazane w Serwisie. Przy każdej z nagród wskazana będzie liczba punktów niezbędnych do jej uzyskania. Administrator Serwisu oraz Wydawca mają prawo do zmiany w każdym czasie katalogu dostępnych nagród.

  10. Wizualizacje nagród zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Wizualizacje mogą różnić się od nagród ostatecznie przekazywanych Odbiorcy.

  11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zastąpienia wybranej przez Odbiorcę nagrody inną nagrodą o takiej samej wartości jak nagroda wybrana przez Odbiorcę w przypadku, gdy wydanie nagrody wybranej przez Odbiorcę będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Przed dokonaniem zastąpienia nagrody, Administrator Serwisu zwróci się o akceptację zastąpienia nagrody przez Odbiorcę. W przypadku braku akceptacji przez Odbiorcę zastąpienia nagrody, Odbiorca zachowuje punkty przeznaczone na wymianę na nagrodę. Z zastrzeżeniem niniejszego punktu, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Administrator Serwisu i Odbiorca zgodnie postanowią inaczej.

  12. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nagroda zostanie wysłana Odbiorcy kurierem w terminie 7 dni od daty dokonania wyboru nagrody przez Odbiorcę i wydaniu przez Odbiorcę dyspozycji wysyłki. Opłatą za wysyłkę zostaje obciążone konto Odbiorcy.

  13. W przypadkach określonych w odpowiednich przepisach, wymagających uiszczenia podatku od nagrody, Administrator Serwisu zwróci się do Odbiorcy o przekazanie odpowiednich danych umożliwiających Administratorowi Serwisu pobranie, rozliczenie i uiszczenie zaliczki na podatek. Odbiorca, poprzez akceptację Regulaminu, upoważnia Administratora Serwisu do potrącenia równowartości zaliczki na podatek z nagrody wybranej przez Odbiorca. Administrator Serwisu wstrzyma się z wydaniem nagrody do czasu udzielenia przez Odbiorcę stosownych danych.

  14. Odbiorca akceptuje fakt, że Administrator Serwisu i Wydawca nie zapewniają możliwości zaliczenia odbytych kursów e-learningowych dostępnych w Serwisie do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, określonego w przepisach regulujących wykonywanie zawodu lekarza oraz farmaceuty. Sytuacja ta nie dotyczy kursów specjalnie organizowanych w celu możliwości nadania takich punktów.

 4. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.

  2. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Postępowania reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. dane Użytkownika,

   2. opis zgłaszanych zastrzeżeń,

   3. wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu usunięcia naruszeń.

  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator Serwisu zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  4. Administrator Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Za datę otrzymania reklamacji uważa się datę otrzymania przez Administratora Serwisu reklamacji spełniającej wymagania określone w pkt. 5.2, w razie konieczności uzupełnionej, zgodnie z pkt. 5.3.

  5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Konta, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do tego Konta.

 6. Czasowe zablokowanie i usunięcie Konta

  1. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do posiadania przez Odbiorcę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Konta. Konto zostanie odblokowane po uzyskaniu przez Administratora Serwisu potwierdzenia, że Użytkownik jest uprawniony do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty.

  2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Serwisu, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w tym w szczególności w przypadku podejrzenia, że dostęp do Konta posiada osoba trzecia, Administrator Serwisu jest uprawniony do czasowego zablokowania Konta. Konto zostanie odblokowane po ustaleniu, że bezpieczeństwo Konta nie jest zagrożone.

  3. O zablokowaniu Konta Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. W przypadku, gdy okaże się, że Odbiorca nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty lub Wydawca działa nielegalnie lub w ocenie Administratora Serwisu nieetycznie Administrator Serwisu niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

  5. W uzasadnionych przypadkach, przed usunięciem Konta Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika do zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem. W przypadku gdy Użytkownik nie zaprzestanie tych działań w wyznaczonym w wezwaniu terminie konto zostaje trwale usunięte.

  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto.

  7. Z ważnych przyczyn, w tym przede wszystkim w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, naruszania przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sposób wyrządzający szkodę Administratorowi Serwisu lub osobom trzecim, dopuszczania się przez Użytkownika działań, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu albo wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, Administrator Serwisu jest uprawniony do usunięcia Konta.

  8. Usunięcie Konta skutkuje utratą przez Odbiorcy zgromadzonych na Koncie punktów a także nagród, na które wymienił punkty. W przypadku, gdy nagroda została Odbiorcy wydana, a konto zostało usunięte z powodu nieposiadania przez Odbiorcę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty, Odbiorca jest ponadto zobowiązany na własny koszt dokonać zwrotu otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym, a w razie braku takiej możliwości, do zwrotu równowartości otrzymanej nagrody, według stanu nagrody na dzień jej otrzymania i cen na dzień dokonywania zwrotu.

  9. Usunięcie konta Wydawcy skutkuje utratą wykupionych i zgromadzonych na Koncie punktów oraz usunięciem z zasobu serwisu udostępnionych materiałów w trybie natychmiastowym.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do Serwisu, jego elementów, w tym programistycznych, graficznych, edukacyjnych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, logo, materiały edukacyjne, stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Serwisu Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

  3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, a także jego zapisanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

  4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

  5. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z nich. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę lub zagrażających prawom lub interesom Administratora Serwisu lub osób trzecich.

  6. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Administrator Serwisu zastrzega jednak, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie okresowych napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator Serwisu uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.
ZAŁĄCZNIKI:

 1. Polityka Prywatności

 2. Polityka plików cookies